Menighedsmøder

 

Søndag den 18. juni 2017

- efter gudstjenesten kl. 10.30 i Kirkehuset.

Menighedsrådet fortalte om, hvad der var sket det sidste år ud fra Rindum kirke og om planer/visioner for fremtiden.

>>> læs referatet

21. april 2013

Kort resume fra menighedsmødet.

1. Menighedsrådets arbejde og kirkens aktiviteter.
2. Økonomi og budget.
3. Cafe diskussion om livet i Rindum Sogn

Menighedsrådets arbejde og kirkens aktiviteter.
Anders Sørensen berettede under denne overskrift om det nyvalgte menighedsråds opstart. Den store udskiftning betyder at menighedsrådet, har måttet arbejde med at finde sine egne ben, med baggrund i den erfaring, der er forsvundet og de muligheder for at tænke nyt og forny, som opstår ved dette.
Der er dog fastholdt nogen erfaring, da Oda Stilling fortsat er med i Menighedsplejen, Karen Marie Andersen fortsat hjælper omkring kirkehuset, Anette Holm og Jørgen Phil fortsat sidder i kirkebladsudvalg og Bodil Bro er kirkeværger.

Aktuelt arbejder menighedsrådet med at uddybe dele af Målsætninger, aktivitets- og handeleplanen. I første omgang arbejdes der med emnerne Gudstjenester, kirken i hverdagen, samt økonomi.
Vedrørende kirkerummet, arbejdes der pt. med at planlægge reparation af altertavle og lydhimmel.
Der er i samarbejde med Ringkøbing Sogn nedsat et udvalg, der skal kortlægge kirkens kommunikation med henblik på evt. ændre tiltag og prioriteringer i fremtiden.

Sognet har et meget højt aktivitets niveau med mange aktiviteter, kirkelige handlinger og der af mange kirkegænger og bruger. En stor del af æren for det, skal tilskrives det fine arbejde medarbejderne udføre i dagligdagen.
De mange aktiviteter er dog med til at sætte sognets økonomi under pres. Både i form af udgifter direkte afledt af aktiviteterne, men også i form af løn til de ansatte der er med til at føre tiltagene ud i livet.
Det bliver en stor udfordring nu og i årene fremover, at fastholde det høje aktivitetsniveau, have plads til nye ideer og få midlerne til at slå til.

Økonomi og budget.
Poul Sørensen fremlage regnskab for 2012 og budget for 2013.
Indtægterne fra den kirkeligeligning er faldene. Hvilket har medført et underskud i 2012 og et forventet underskud i 2013.
Da der ikke er udsigt til at Rindum Sogns rådighedsbeløb vil stige i de kommende år, er det nødvendigt at arbejde med at skabe sammenhæng mellem indtægter og udgifter de kommende år.

Cafe diskussion om livet i Rindum Sogn.
Under dette punkt var der oplæg til diskussioner omkring fire punkter, om det aktuelle liv i sognet.

   1. Gudstjenesten – fastholde den klassiske gudstjeneste og arrangere andre alternative gudstjenester

   2. Kommunikation – hvordan får vi bredt budskabet og information ud på bedst mulig måde

   3. Aktiviteter – for alle aldersgrupper og stadier i livet

   4. Sang og musik – i forbindelse med både gudstjenester og aktiviteter.

Menigheden lyttede
Menigheden lyttede
Anders fortalte om menighedsrådet arbejde og kirkens aktiviteter
Poul fortalte om kirkens økonomi og budget
Anita satte menigheden i arbejde omkring "Livet i Kirken"
- i 4 cafe-grupper blev der drøftet forslag til aktiviteter fremadrettet